Szukaj

Regulamin

Niniejszy Regulamin uznawany jest za wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnegoi określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym marki Vesna.

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sprzedający / Administrator Danych – Vesna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jana Schulza 2A, 83-200 Starogard Gdański. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5922276670, REGON: 382988165, KRS: 0000779888, kapitał zakładowy 5000 zł.

3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Cena – wartość produktu (uwzględniająca podatek VAT), bez kosztów dostawy.

5. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym (niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem).

7. Sklephttp://www.vesnastore.com .

8. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie.

9. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

płatności Shoplo (Blue Media S.A., REGON: 191781561, NIP: 5851351185, KRS: 0000320590, ul. Jana Jerzego Haffnera 6, 81-717 Sopot).

10. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej

11.Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).

13. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

15. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.

§2. Postanowienia Ogólne

1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa.

3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Są to informacje skierowane do ogółu odwiedzających Sklep i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§3. Produkty

1. W Sklepie można zakupić sukienki damskie. Wszystkie ubrania są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:

a) krótki opis produktu;

b) skład tkaniny wierzchniej,

c) liczba sztuk;

d) tabela wymiarów.

§4. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:

a) Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;

b) Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”;

c) Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.

d) Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Użyj”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;

d) Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”;

f) W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;

g) Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru.
W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.

2. Podsumowanie zamówienia wyświetla:

a) szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru);

b) dane do wysyłki i adres dostawy;

c) termin realizacji i planowany czas dostawy;

d) wybraną metodę płatności;

e) kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).

§5. Ceny i formy płatności

1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia - wysłaniem oferty do Sprzedającego.

2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź karty podarunkowej.

3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.

4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.

5. Dostępne formy płatności:

 • · Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
 • · BLIK,
 • · Pay by link,
 • Szybkie przelewy.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia odbioru rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku płatności kartą zamówienia są realizowane w terminie 3 dni od moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. Towary wysyłane są za pomocą paczkomatów przez InPost S.A. z siedzibą przy ul. Malborska 130, 30-624 Krakówlub za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mineralnej 15, 02-274, Warszawa.Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany terminie doręczenia

5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

6. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa - Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.

2. Reklamacje prosimy składać na adres:

Vesna Sp. z o.o.
ul. Jana Schulza 2A, 83-200 Starogard Gdański

lub na adres mailowy: contact@vesnastore.com

z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:

a) numer zamówienia;

b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);

d) ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru na nowy/zwrot pieniędzy);

3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości równej najtańszemu środkowi transportu z oferty dostawy w Sklepie.

§8. Odstąpienie od Umowy

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są dostarczane w zaplombowanym opakowaniu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. Konsument powinien zwrócić towar w takiej ilości jaką otrzymał. Zwrot należy przesłać na adres:

Vesna Sp. z o.o.
ul. Jana Schulza 2A, 83-200 Starogard Gdański
e-mail: contact@vesnastore.com

3. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy, gdy są one wyższe niż koszty najtańszego środka transportu z oferty dostawy w Sklepie.

4. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku wystąpieniakonieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartąpłatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.

§9. Własność intelektualna

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.

2. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu.

§10. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 22016/67995/46/WERODO)

Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności (zał. Nr 2 do Regulaminu).

§11. Postanowienia końcowe

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadkach ważnych, np. w przypadku zmian w prawie. Zmiany regulaminu będą poprzedzone informacją o planowanej zmianie, tak by fakt ten pozostał należycie uwidoczniony.

4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Adres do korespondencji:

Vesna Sp. z o.o.
ul. Jana Schulza 2A, 83-200 Starogard Gdański
e-mail: contact@vesnastore.com

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 lipca 2019

Zał. 1: Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ...................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ....................................................................................................................................................

Numer konta bankowego (na który ma zostać dokonany zwrot środków): ....................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą Vesna Sp. z o.o. i zwracam wymienione poniżej towary.
 2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary:

Nazwa

Ilość

Cena brutto

Miejscowość, data i podpis klienta

Zał. 2: Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, w tym danych osobowych.

Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL).

Nie wymagamy rejestracji i zakładania kont w Sklepie.

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.

Wszystkie dane o Kupującym traktowane są jako poufne.

Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (dane dostawy) i kontakt z klientem (telefon).


Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vesna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), przy ul. Jana Schulza 2A, NIP: 5922276670, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779888, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 • nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO ),
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO),
 • badania satysfakcji Klientów po zakupie naszych produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki newsletterów – jeśli Klient wyrazi na to odrębną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Zgodnie z art. 16–21 RODO, klient ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom, w tym dostawcom usług, kurierskich, księgowych, a także właściwym organom państwowym, z zapewnieniem ich należytej ochrony.

Dane osobowe naszych Klientów nie są profilowane - przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożność świadczenia usług.

W momencie, gdy Klient stwierdzi, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

Polityka 

COOKIES
 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 8. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 9. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 10. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 11. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów